Brf Ymsens ekonomi är god. Varje år amorterar föreningen drygt 1,6 miljoner kronor av sina lån vilket motsvarar drygt 5 % av de totala skulderna, efter upplåning för fönstren.

Föreningen har under de senaste 20 åren åtgärdat fasader, balkonger, stammar, hissar, gemensam el m.m. vilket gör att föreningens hus försörjningstekniskt är att anse som tämligen nya. Trots dessa investeringar har månadsavgiften varit oförändrad i 12 år. Under räkenskapsåret 2018/19 byts alla fönster. Inom de närmaste åren föreligger ett underhållsbehov som omfattar renovering av entréer och parkeringsplatsen.

Såvitt kan bedömas idag kommer månadsavgiften inte att höjas under överskådlig tid. Husen är dock 70 år gamla varför vi inte kan uttala oss med säkerhet om framtiden.

Föreningens största enskilda driftskostnad utgörs av uppvärmningskostnaderna. Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att begränsa värmekostnaderna och arbetar fortsatt aktivt för att hålla samtliga kostnader på rimlig nivå.